...

15-06-2015 22:40:34

Chính trị Trung Quốc qua vụ Chu Vĩnh Khang

Tranh giành quyền lực, chứ không phải đấu tranh chống tham nhũng!
...

15-06-2015 22:30:53

Họ tảng lờ sự thật hay cố tình xuyên tạc sự thật?

Xuyên tạc, bịa đặt, bình luận tiêu cực, gây dư luận xấu,... nhằm làm ảnh hưởng tới uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam vốn là thủ đoạn các thế lực thù địch, các tổ chức và cá nhân thiếu thiện chí tiến hành nhiều năm qua, và trên thực tế, việc làm đó càng làm lộ rõ hơn bản chất đen tối của họ.